settings
german setting:
view page in German view page in English
live odds comparisonWettportal Community
Login: Password:

Odds Archive: Soccer - World - World Cup Qualifiers - Asia

search the archive

sport: region: league:
from: to:
participant:

You will find the current betting odds for World Cup Qualifiers - Asia World in our odds comparison Soccer World Cup Qualifiers - Asia World.

Soccer | World | World Cup Qualifiers - Asia

15.10.2019   1 x 2
17:30 Bahrain - Iran 1:0 9.50 (Ø 8.16) 4.00 (Ø 3.81) 1.47 (Ø 1.44)
17:30 Qatar - Oman 2:1 1.54 (Ø 1.48) 4.21 (Ø 3.88) 8.74 (Ø 6.89)
17:00 Jordan - Nepal 3:0 1.05 (Ø 1.02) 23.00 (Ø 14.87) 126.00 (Ø 56.24)
15:00 Syria - Guam 4:0 1.03 (Ø 1.02) 21.00 (Ø 15.42) 150.00 (Ø 52.40)
15:00 Sri Lanka - Lebanon 0:3 31.00 (Ø 20.22) 8.94 (Ø 7.83) 1.13 (Ø 1.11)
15:00 India - Bangladesh 1:1 1.22 (Ø 1.20) 6.40 (Ø 5.82) 15.75 (Ø 13.29)
14:00 Palestine - Saudi Arabia 0:0 4.62 (Ø 3.94) 3.50 (Ø 3.33) 2.06 (Ø 1.92)
13:15 Tajikistan - Japan 0:3 41.00 (Ø 26.47) 10.50 (Ø 8.83) 1.12 (Ø 1.08)
13:00 Phillipines - China 0:0 18.00 (Ø 15.52) 8.15 (Ø 7.32) 1.17 (Ø 1.14)
13:00 Thailand - UAE 2:1 3.80 (Ø 3.18) 3.50 (Ø 3.20) 2.40 (Ø 2.24)
12:45 Singapore - Uzbekistan 1:3 15.00 (Ø 12.68) 5.55 (Ø 5.11) 1.28 (Ø 1.24)
12:40 Taiwan - Australia 1:7 111.00 (Ø 54.09) 23.00 (Ø 15.88) 1.03 (Ø 1.01)
12:30 Indonesia - Vietnam 1:3 6.00 (Ø 5.46) 4.00 (Ø 3.75) 1.67 (Ø 1.60)
12:30 Cambodia - Iraq 0:4 50.00 (Ø 31.22) 17.00 (Ø 12.51) 1.06 (Ø 1.04)
09:30 Korea DPR - Korea Republic 0:0 8.00 (Ø 6.75) 4.10 (Ø 3.73) 1.60 (Ø 1.52)
09:00 Mongolia - Kyrgyzstan 1:2 20.00 (Ø 14.89) 8.50 (Ø 7.13) 1.18 (Ø 1.15)

Soccer | World | World Cup Qualifiers - Asia

10.10.2019   1 x 2
18:00 Saudi Arabia - Singapore 3:0 1.12 (Ø 1.08) 11.00 (Ø 9.35) 35.00 (Ø 23.36)
17:00 Lebanon - Turkmenistan 2:1 1.72 (Ø 1.66) 3.75 (Ø 3.53) 5.85 (Ø 5.34)
17:00 Iraq - Hong Kong 2:0 1.07 (Ø 1.04) 17.00 (Ø 12.32) 51.00 (Ø 34.71)
17:00 UAE - Indonesia 5:0 1.10 (Ø 1.06) 12.25 (Ø 10.56) 43.00 (Ø 31.68)
17:00 Jordan - Kuwait 0:0 1.72 (Ø 1.67) 3.70 (Ø 3.54) 5.60 (Ø 5.15)
16:00 Oman - Afghanistan 3:0 1.08 (Ø 1.05) 13.00 (Ø 10.70) 43.00 (Ø 29.59)
15:30 Kyrgyzstan - Myanmar 7:0 1.31 (Ø 1.27) 5.55 (Ø 5.22) 13.50 (Ø 10.93)
15:00 Syria - Maldives 2:1 1.07 (Ø 1.04) 16.75 (Ø 12.08) 60.00 (Ø 34.60)
14:30 Iran - Cambodia 14:0 1.02 (Ø 1.01) 27.00 (Ø 18.44) 95.00 (Ø 55.49)
14:00 Vietnam - Malaysia 1:0 1.59 (Ø 1.56) 3.90 (Ø 3.76) 6.50 (Ø 5.94)
14:00 Bangladesh - Qatar 0:2 101.00 (Ø 48.44) 26.00 (Ø 17.51) 1.02 (Ø 1.01)
13:00 Uzbekistan - Yemen 5:0 1.18 (Ø 1.14) 8.00 (Ø 7.13) 22.00 (Ø 17.40)
13:00 China - Guam 7:0 1.02 (Ø 1.01) 28.00 (Ø 19.29) 81.00 (Ø 43.41)
12:00 Korea Republic - Sri Lanka 8:0 1.02 (Ø 1.01) 28.00 (Ø 19.52) 81.00 (Ø 43.33)
11:35 Japan - Mongolia 6:0 1.02 (Ø 1.01) 31.00 (Ø 20.28) 71.00 (Ø 40.45)
11:00 Australia - Nepal 5:0 1.02 (Ø 1.01) 27.00 (Ø 19.14) 91.00 (Ø 48.41)

Soccer | World | World Cup Qualifiers - Asia

10.09.2019   1 x 2
17:30 Qatar - India 0:0 1.06 (Ø 1.04) 15.00 (Ø 11.94) 56.00 (Ø 35.39)
17:00 Yemen - Saudi Arabia 2:2 20.00 (Ø 15.53) 6.75 (Ø 6.25) 1.21 (Ø 1.18)
16:30 Kuwait - Australia 0:3 9.00 (Ø 7.65) 4.65 (Ø 4.28) 1.50 (Ø 1.41)
16:00 Maldives - China 0:5 65.00 (Ø 38.17) 18.00 (Ø 13.20) 1.05 (Ø 1.03)
15:00 Sri Lanka - Korea DPR 0:1 56.00 (Ø 33.28) 14.75 (Ø 11.91) 1.07 (Ø 1.05)
15:00 Afghanistan - Bangladesh 1:0 1.55 (Ø 1.52) 4.25 (Ø 4.06) 6.50 (Ø 6.06)
15:00 Turkmenistan - Korea Republic 0:2 15.00 (Ø 12.69) 7.70 (Ø 6.88) 1.21 (Ø 1.18)
13:45 Malaysia - UAE 1:2 5.80 (Ø 5.06) 4.35 (Ø 4.05) 1.63 (Ø 1.59)
13:30 Indonesia - Thailand 0:3 4.30 (Ø 4.03) 4.00 (Ø 3.72) 1.86 (Ø 1.80)
13:20 Myanmar - Japan 0:2 91.00 (Ø 40.49) 18.75 (Ø 13.47) 1.05 (Ø 1.03)
13:00 Hong Kong - Iran 0:2 55.00 (Ø 34.61) 15.00 (Ø 11.75) 1.08 (Ø 1.05)
12:45 Singapore - Palestine 2:1 5.50 (Ø 5.12) 4.05 (Ø 3.85) 1.70 (Ø 1.62)
12:30 Cambodia - Bahrain 0:1 18.50 (Ø 14.29) 8.50 (Ø 7.25) 1.19 (Ø 1.16)
12:10 Taiwan - Nepal 0:2 1.60 (Ø 1.50) 4.25 (Ø 4.04) 7.50 (Ø 6.30)
10:00 Mongolia - Tajikistan 0:1 15.00 (Ø 11.73) 6.55 (Ø 5.95) 1.25 (Ø 1.22)
06:30 Guam - Phillipines 1:4 11.00 (Ø 9.32) 5.45 (Ø 5.07) 1.32 (Ø 1.30)

Soccer | World | World Cup Qualifiers - Asia

05.09.2019   1 x 2
18:00 Kuwait - Nepal 7:0 1.09 (Ø 1.07) 13.00 (Ø 9.47) 70.00 (Ø 35.03)
17:30 Qatar - Afghanistan 6:0 1.07 (Ø 1.06) 14.00 (Ø 11.59) 35.00 (Ø 26.74)
17:30 Bahrain - Iraq 1:1 3.35 (Ø 3.03) 3.04 (Ø 2.93) 2.62 (Ø 2.47)
15:00 India - Oman 1:2 6.00 (Ø 5.21) 3.85 (Ø 3.59) 1.78 (Ø 1.66)
15:00 Palestine - Uzbekistan 2:0 4.75 (Ø 4.33) 3.50 (Ø 3.35) 1.93 (Ø 1.84)
15:00 Tajikistan - Kyrgyzstan 1:0 2.51 (Ø 2.41) 3.25 (Ø 3.11) 3.12 (Ø 2.97)
15:00 Sri Lanka - Turkmenistan 0:2 19.00 (Ø 13.49) 7.00 (Ø 6.37) 1.21 (Ø 1.19)
13:30 Indonesia - Malaysia 2:3 2.05 (Ø 1.82) 3.75 (Ø 3.55) 4.60 (Ø 4.19)
13:00 Thailand - Vietnam 0:0 2.19 (Ø 2.09) 3.37 (Ø 3.21) 3.95 (Ø 3.54)
12:45 Singapore - Yemen 2:2 2.70 (Ø 2.61) 3.10 (Ø 2.93) 3.00 (Ø 2.86)
12:30 Phillipines - Syria 2:5 7.00 (Ø 6.03) 4.45 (Ø 4.15) 1.55 (Ø 1.50)
12:30 Cambodia - Hong Kong 1:1 4.33 (Ø 4.04) 3.75 (Ø 3.64) 1.89 (Ø 1.82)
12:10 Taiwan - Jordan 1:2 23.00 (Ø 17.32) 7.30 (Ø 6.37) 1.22 (Ø 1.17)
10:00 Mongolia - Myanmar 1:0 5.20 (Ø 4.76) 4.25 (Ø 4.02) 1.71 (Ø 1.63)
09:30 Korea DPR - Lebanon 2:0 2.20 (Ø 2.11) 3.45 (Ø 3.32) 3.50 (Ø 3.35)
06:30 Guam - Maldives 0:1 2.20 (Ø 2.08) 3.56 (Ø 3.42) 3.50 (Ø 3.34)

Soccer | World | World Cup Qualifiers - Asia

07.06.2019   1 x 2
13:45 Malaysia - East Timor 7:1 1.06 (Ø 1.04) 17.25 (Ø 12.42) 71.00 (Ø 35.85)

Soccer | World | World Cup Qualifiers - Asia

06.06.2019   1 x 2
13:00 Bhutan - Guam 1:0 4.55 (Ø 3.69) 4.00 (Ø 3.58) 2.00 (Ø 1.88)
12:30 Cambodia - Pakistan 2:0 3.60 (Ø 3.22) 3.75 (Ø 3.43) 2.55 (Ø 2.08)
12:30 Laos - Bangladesh 0:1 3.20 (Ø 2.82) 3.60 (Ø 3.35) 2.45 (Ø 2.32)
12:30 Macau - Sri Lanka 1:0 3.12 (Ø 2.88) 3.55 (Ø 3.33) 2.70 (Ø 2.28)
10:00 Mongolia - Brunei 2:0 1.25 (Ø 1.22) 6.55 (Ø 5.92) 12.25 (Ø 10.74)

Soccer | World | World Cup Qualifiers - Asia

10.10.2017   1 x 2
10:00 Australia - Syria 2:1 1.37 (Ø 1.32) 6.25 (Ø 4.81) 24.00 (Ø 9.72)

Soccer | World | World Cup Qualifiers - Asia

05.10.2017   1 x 2
13:30 Syria - Australia 1:1 6.00 (Ø 5.11) 3.70 (Ø 3.36) 1.83 (Ø 1.72)

Soccer | World | World Cup Qualifiers - Asia

05.09.2017   1 x 2
18:30 Saudi Arabia - Japan 1:0 2.77 (Ø 2.52) 3.38 (Ø 3.17) 3.25 (Ø 2.77)
16:00 Qatar - China 1:2 4.75 (Ø 4.18) 4.38 (Ø 3.74) 2.10 (Ø 1.77)
16:00 Uzbekistan - Korea Republic 0:0 3.90 (Ø 3.44) 3.50 (Ø 3.15) 2.30 (Ø 2.15)
16:00 Iran - Syria 2:2 2.05 (Ø 1.83) 3.65 (Ø 3.28) 5.00 (Ø 4.51)
15:00 Iraq - UAE 1:0 2.47 (Ø 2.28) 3.42 (Ø 3.16) 3.37 (Ø 3.13)
10:00 Australia - Thailand 2:1 1.09 (Ø 1.06) 16.00 (Ø 12.09) 47.55 (Ø 27.68)

Soccer | World | World Cup Qualifiers - Asia

31.08.2017   1 x 2
13:00 Thailand - Iraq 1:2 3.50 (Ø 3.19) 3.52 (Ø 3.28) 2.31 (Ø 2.20)
13:00 China - Uzbekistan 1:0 2.56 (Ø 2.30) 3.52 (Ø 3.16) 3.47 (Ø 3.12)
13:00 Korea Republic - Iran 0:0 2.12 (Ø 2.03) 3.25 (Ø 2.99) 4.85 (Ø 4.13)
13:00 Syria - Qatar 3:1 2.44 (Ø 2.31) 3.27 (Ø 3.08) 3.40 (Ø 3.16)
11:35 Japan - Australia 2:0 2.00 (Ø 1.71) 3.75 (Ø 3.54) 5.60 (Ø 4.91)

Soccer | World | World Cup Qualifiers - Asia

29.08.2017   1 x 2
17:30 UAE - Saudi Arabia 2:1 5.70 (Ø 4.90) 3.84 (Ø 3.52) 2.15 (Ø 1.71)

Soccer | World | World Cup Qualifiers - Asia

13.06.2017   1 x 2
20:00 Qatar - Korea Republic 3:2 8.60 (Ø 7.33) 4.70 (Ø 4.09) 1.69 (Ø 1.45)
14:45 Syria - China 2:2 4.00 (Ø 3.59) 3.44 (Ø 3.19) 2.21 (Ø 2.07)
13:25 Iraq - Japan 1:1 11.45 (Ø 8.82) 4.80 (Ø 4.27) 1.44 (Ø 1.37)
13:00 Thailand - UAE 1:1 5.56 (Ø 4.99) 4.11 (Ø 3.84) 1.69 (Ø 1.62)

Soccer | World | World Cup Qualifiers - Asia

12.06.2017   1 x 2
17:30 Iran - Uzbekistan 2:0 1.67 (Ø 1.57) 3.70 (Ø 3.41) 8.50 (Ø 7.01)

Soccer | World | World Cup Qualifiers - Asia

08.06.2017   1 x 2
11:00 Australia - Saudi Arabia 3:2 1.54 (Ø 1.48) 4.61 (Ø 4.10) 7.80 (Ø 6.57)